T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

SAMSUN VEZİRKÖPRÜ FAZILAHMETPAŞA İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2 KİŞİLİK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ İŞLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

SAMSUN VEZİRKÖPRÜ FAZILAHMETPAŞA İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2 KİŞİLİK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ İŞLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

           1- İŞİN KONUSU:

          Samsun Vezirköprü Fazılahmetpaşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü idare çalışanları  ile vatandaşların rahat ve güven içerisinde bulunması, idareye ait alanlarda trafiğin düzenlenmesi, demirbaş, sarf malzemesi ve diğer malzemelerin bulunduğu alan ve depoların korunması, bu malzemelerle idare çalışanlarına yönelik kötü niyetli hareketler, sabotaj, yangın ve doğal afetlere karşı yasalar çerçevesinde ve hukuk kuralları içerisinde koruma, kollama, emniyete alma hizmetlerini ihale dokümanında belirtilen hükümler çerçevesinde ifasını kapsar.

          5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun ile diğer Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hükümler çerçevesinde resmi kolluk kuvvetlerinin görev ve yetki alanı dışındaki ön güvenlik tedbirlerinin alınması, idarece konulan kuralların ve tedbirlerin alınması hizmetleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’ un 21 (f)  maddesine göre yapılacaktır.

          2- İHALENİN SÜRESİ:

          Sözleşmenin imzalandığı tarihten ( Sayıştay tesciline tabi işlerde bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat adresine tebliğinden ) itibaren 5 takvim günü içinde yapılacak yer teslimi müteakip işe başlanır.

          Bu işin süresi 01/03/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasındadır.

       

          3- İHALENİN KAPSAMI:

          SAMSUN VEZİRKÖPRÜ FAZILAHMETPAŞA İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ 10 AYLIK 2 KİŞİLİK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİgörülmesi işidir.

         

          4- TANIMLAR:

     

          Samsun Kültür ve Turizm Müdürlüğü” İDARE “, ihaleye teklif verecek firmalardan “ İSTEKLİ “, üzerine ihale yapılan firmadan “ YÜKLENİCİ “, ihale konusu hizmetlerde çalıştırılacak elemanlardan ise “ GÜVENLİK PERSONELİ “ diye söz edilecektir.

          5- İŞİN NEVİ:

          5.1 - İdare çalışanlarının günlük çalışmalarını rahatça sürdürebilmeleri amacıyla ziyaretçilerin ve vatandaşların konulan güvenlik ve kontrol kurallarına uymalarını sağlamak,

          5.2 – Görev alanı içerisinde resmi kolluk kuvvetlerinin görev ve yetki alanına giren suçların oluşması halinde idareyi ve resmi kolluk kuvvetlerini haberdar etmek ve onlar gelene kadar da gerekli tedbirleri almak.

          5.3 – İdare personelinin işlediği suçlar konusunda idare yetkililerini bilgilendirmek.

          5.4 – İdarece belirlenen işe giriş – çıkış, personel tanıtım kartı takılması, kart basma vb. işlerde gerekli kontrolleri yapmak ve idareyi bilgilendirmek.

         5.5 – İdareye ait otoparklar ve garajlarda uygunsuz park yapanları engellemek, bu alanlarda trafiği aksatanları uyarmak, trafik akışını sağlamak.

         5.6 – İdarece verilen ziyaret defterine özel ve iş gereği ziyaretleri kaydetmek, ziyaretçilerin Kurum içerisinde tutum ve davranışlarını gözetmek.

         5.7 – İdarenin bina ve tesislerinde çalışma saatleri dışında izinli personel haricinde 3. şahıslar ile yetkisiz personeli sokmamak.

         5.8 – Görev alanından, idarenin yazılı izni olmadan ağır vasıta gibi araçlar ile makine, teçhizat, yedek parça, demirbaş ve sarf malzemesi çıkmasını engellemek.

         5.9 – İhale hizmet alanı içerisinde İdareye ait depo ve ambarlara malzeme getiren ve arızalı malzemeyi depo ve ambar dışına çıkaran personel ile 3. şahısların idare tarafından verilecek izin belgelerini kontrol etmek, izinsiz giriş ve çıkışları derhal idareye bildirmek.

         5.10 – İdarenin uygun gördüğü biçimde demirbaş ve diğer malzemelerin korunması amacıyla emniyet tedbirlerini almak.

         5.11 – İdarenin prensipleri doğrultusunda, izdiham görüntüsü yaratan birikme ve yığılmaları önlemek ve intizama sokmak.

         5.12 – İdarenin, mesai saatleri içerisinde ve dışında hırsızlık, sabotaj, yangına karşı emniyet tedbirlerini almak, şüpheli şahısları aramak, şüpheli durumları idare ilgililerine ve kolluk kuvvetlerine bildirmek.

         5.13 – İdarede, mesai saatleri dışında gereksiz yanan elektrikleri söndürmek, akan muslukları kapatmak vb. önlemleri almak, bu konudaki arızaları en kısa sürede İdare yetkililerine bildirmek.

         5.14 – Tabi afetler ve olağanüstü durumlarda İdare yetkililerinin belirlediği ilk müdahalede bulunmak, gerekli malzemeleri kurtarmak ve koruma altına almak gibi hizmetleri yapmak.

         5.15 – İdarenin belirleyeceği her türlü güvenlik, emniyet, koruma, düzenleme tedbirlerini almak, bu konulardaki yasalarda meydana gelebilecek değişikliklerden kaynaklanan ihale konusu hizmet alanındaki doğacak tüm hizmetleri yapmak.

         5.16 – İdare gerekli gördüğü hallerde veya ihale konusu hizmet işine konu mahal listesinde belirtilen hizmet binalarının yerlerinin değişimi, kapanması halinde bu binalarda görülen hizmetleri diğer binalara veya hizmete giren binalara yönlendirilebilecektir.

         5.17 – İdare gerek gördüğü takdirde mahal listesinde belirtilen birimlerde çalıştırılacak işçi sayısını değiştirebilir. İdare eksilen ve ilave edilen birimler ile buralarda çalıştırılacak personel sayısını Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici ilave alanlarda aynı şartlar dahilinde işi yapmakla yükümlüdür.

         5.18 – Şartname konusu işin yapılması için 2 kişi ön görülmüş olup, İdare tarafından onaylanacak iş programına ( çalışma programı ) göre personel alınacaktır. Çalıştırılacak personelle ilgili olarak Kültür ve Turizm Müdürlüğünün uygun görüşü alınacak ve yeterli görülmeyen personel derhal değiştirilecektir.

         6 –GÜVENLİK HİZMETLERİ VE ZİYARETÇİ YÖNLENDİRME HİZMET İŞİNDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELİN SORUMLULUKLARI:

         6.1 – 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7. maddesinde sayılan yetkileri kullanmak.

         6.2 – Bina ve görev alanı çevresinde düzenli devriye hizmeti yaparak maddi ve manevi hasara yol açabilecek olayları yetkililere bildirmek.

         6.3 – Bulunan kayıp eşyaları İdare yetkililerine teslim etmek veya ilgililerine teslim etmek.

         6.4 – Görev sırasında görevi dışındaki işlerle uğraşmamak, iş takibi yapmamak.

         6.5 – Görev sırasında Yüklenici tarafından verilen üniformayı çıkarmayacak temiz ve ütülü tutulacaktır.

         6.6 – Bina dışına şapkasız çıkmayacak, elinde sigarayla dolaşmayacaktır.

         6.7 – Erkek görevliler günlük sakal tıraşı olacak, bayan görevliler saçlarını toplu bulunduracaktır. Temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edecektir.

         6.8 – Görevi sırasında Yüklenici tarafından kendisine verilen tanıtım kimliğini takacaktır. ( Tanıtım kimliğindeki bilgiler, en az 5 ( beş ) metreden okunabilir büyüklükte olacaktır ).

         6.9 – Üniforma ile bağdaşmayacak takı ve aksesuar taşınmayacaktır.

         6.10 – Özellikle vatandaş ve ziyaretçilere karşı nazik olunacak, idarenin talimat ve prensipleri uygun bir dille aktarılacaktır.

         6.11 – Görev konusu dışında, gerek vatandaş gerek ziyaretçiler ve gerekse çalışanlar ile gereksiz konuşma ve tartışma yapılmayacaktır.

         6.12 – İdarece oluşturulacak en az 3 ( üç ) kişilik komisyonun yapacağı denetimler sonucunda, hizmetle ilgili aksamalara neden olduğu anlaşılan personel yenisi ile değiştirilecektir.

         6.13 – Zorunlu durumlarda, nöbetini bir başkasına devretmeden nöbet yerini terk etmeyecektir.

         6.14 – Nöbet yeri değişimi, nöbet zamanı değişimi konularında idarenin isteklerini yerine getirecektir.

         6. 15 – Nöbet bitimlerinde ve nöbet devirlerinde İdarece verilecek nöbet defterine varsa meydana gelen olay ve hasarları yazarak imza karşılığı devredecektir. Bu kayıtlar günlük olarak idare yetkilileri tarafından izlenecektir.

        6.16 – İhale konusu hizmetlerde görevlendirilecek personel, İdarenin prestijini ve imajını zedeleyecek söz ve davranışta bulunmayacak, İdare hakkında öğrendiği gizli bilgileri açıklamayacaktır.

        6.17 – İhale konusu hizmetlerde çalıştırılan personel, kapı ve el detektörlerini kullanma konusunda deneyimli olacaktır.

        7 –YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI:

        7.1 – Yüklenici, Şartname konusu işin yapılması için Özel ve İdari Teknik Şartnamede vasıfları belirtilen 2 personeli çalıştıracaktır. Çalışmalar mesai saatleri içerisinde 8 saat esasına göre haftada bir gün (Pazar günü) tatil olacak şekilde yapılacaktır.

        7.2 – Özel Güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve üniformayı tamamlayan diğer unsurlar, Türk Silahlı Kuvvetler ve genel kolluk kuvvetleri ile kanunlarla kurulan özel kolluk kuvvetlerinde kullanılan renkte, biçim ve motifte olmayacaktır. Üniformada, yükleniciyi tanıtıcı isim, işaret veya logo bulunacaktır. Yüklenici çalıştıracağı personele, idarenin onaylayacağı tarzda üniforma verecektir. Kışlık ve yazlık olmak üzere yılda iki takım ( Gömlek, pantolon, ve ayakkabı ) ile kazak, kravat, kemer, şapka, yağmurluk, mont (mikrofay ) ve palto (mikrofay ) üniforma verilecektir. Kışlık giyim eşyası viskon – polyester gabardin dokulu kumaştan verilecektir.

        7.3 – Yüklenici, İdarece yapılacak hakediş ödemesini aldıktan sonra çalışan personelin ücret ve sosyal haklarını en geç iki gün içinde ödeyecektir. Çalışanların ücretlerinin ödenmemesi veya geç ödenmesi halinde Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38. maddesi hükümleri uygulanacaktır.

        7.4 – Yüklenici çalıştırdığı personelin yemek saatlerini düzenleyecek, görev alanında sürekli bir nöbetçi bulunduracaktır. İhale konusu hizmetleri yapan personelin yemek bedeli teklif fiyata dahil olup, yükleniciye aittir.

        7.5 –Personelin her türlü geliş ve gidişlerine ait yol masrafları yükleniciye aittir. Nöbet değişimi, vardiya değişimi veya nöbet yerine geliş – gidiş ile ilgili rizikoları ve yol giderleri teklif fiyata dahil olup, yükleniciye aittir.

        7.6 – Yüklenici,  personelin görevi ihmal veya şartname hükümlerine aykırı ve eksik hizmet ifası nedeniyle bina, demirbaşlara 3. kişilerce verilecek zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır. Yüklenici bu hasar, zarar ve ziyanların en geç 30 ( otuz ) gün içerisinde idareye o günkü değeri üzerinden ödemekle yükümlüdür. Ödemediği takdirde hak edişinden kesilecektir.

        7.7 – Yüklenici ve çalıştırdığı personelin ihale konusu hizmetin ifası sırasında 3. şahıslara vereceği her türlü zarar, ziyan ve hasardan yüklenici sorumludur.

           

TEKLİF FİYATA DAHİL OLAN  GİDERLER:

          7.8 -     Yemek :

İhale kapsamında çalıştırılacak özel güvenlik görevlilerinin yemek ihtiyaçları, kişi başı brüt asgari 156,00-TL yemek bedeli, nakdi olarak ödenecek ve bu bedelleri ücret bordrolarında gösterecektir. Bu bedeller aylık 26 gün üzerinden hesap edilecektir. Yemeklerin bedeli teklif fiyata dahil edilecektir. Personellerin Bankadaki hesaplarına, personel ücretlerine ilave edilerek yatırılacaktır.

       7.9-  Yol Bedeli :

Yüklenici, çalıştırdığı Özel güvenlik görevlilerinin kişi başı brüt asgari yol bedeli 78.00TL.  Yol bedelleri yüklenici tarafından nakdi olarak ödenecek, ve bu bedelleri ücret bordrolarında gösterecektir. Bu bedeller aylık 26 gün üzerinden hesap edilecektir. Yol bedeli teklif fiyata dahil edilecektir. Personellerin Bankadaki hesaplarına, personel ücretlerine ilave edilerek yatırılacaktır.

7.10- Giyim

Firma tarafından karşılanacaktır.

Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi( KDV Hariç ), resim ve harç giderlerinin tümü.

İhale konusu hizmetin yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 2 (İki)’dir.

          Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

        7.11 – Yüklenici, ihale konusu hizmetlerde çalıştıracağı her personel için sabıka kaydı, eğitim durumu, nüfus bilgileri, ikametgah bilgileri ve tam teşekküllü bir hastaneden alınmış (psikiyatri dahil ) sağlık raporunu bir dosya halinde idareye teslim edecektir.   

        7.12 – Yüklenici, çalıştırdığı personelin yasalardan doğan her türlü özlük ve sosyal haklarından sorumludur. Bu konularda İdare hiçbir şekilde sorumluluk almaz. Yüklenici çalıştırdığı personelin ölüm izni, doğum izni, yıllık izin, hafta tatili izni ve raporlu olması durumlarında eksilen personel sayısını idareden hiçbir ek ücret ve fazla çalışma ücreti talep etmeden tamamlayacak ve hizmeti aksatmayacaktır.

        7.13 – İdare, yüklenicinin çalıştırdığı personel sayısını, hem nöbet kayıt defteri, hem de İdarenin onaylayacağı puantajlarla tespit edecektir. Aylık hizmet karşılığı ödemelerde bu defter ve kayıtlar geçerlidir.

        7.14 – Yüklenici sözleşme süresi içerisinde ihale konusu işi yürütmek için alt yüklenici çalıştıramaz veya ihale konusu işi kısmen veya tamamen devredemez.

        7.15 – Yüklenici ihale süresi sonunda kendisine teslim edilen demirbaş malzemeyi tam ve eksiksiz olarak teslim edecektir.

        7.16 – Yüklenici çalıştırdığı her elamanda:

        a ) Düdük ( 1 adet )

        b ) El feneri ( 1 adet )

        c ) Cop ( 1 adet )

        d ) Kelepçe ( 1 adet )

        e ) İhale Tip Şartnamesinde belirtilen 2 adet el telsizinin gerekli olan birimlerde faal olarak bulunduracaktır.

        7.17 – İhale konusu hizmetlerin ifası sırasında görevlendirilen personelin, yürürlükteki mevzuat kapsamında işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü hükümlerine göre alınması gereken tüm önlemler yüklenici tarafından alınacaktır. Bu önlemlerin alınması sırasında idare haberdar edilecek, görüş ve önerileri alınacaktır.

        7.18 – Yüklenici çalıştıracağı tüm personeline periyodik olarak güvenlikle ilgili konularda eğitim vermekle zorunludur.

        7.19 – Yüklenici idarenin haberi olmaksızın işçi çıkartmayacaktır. İşçi çıkarılması halinde İş Kanunu gereğince ödenmesi gereken her türlü tazminat ve sorumluluk yükleniciye aittir.

        7.20 – Özel Güvenlik Mali Sorumluluk sigortası ve her türlü mali yükümlülükler yükleniciye ait olacaktır.

        8 – GÜVENLİK HİZMETLERİ VE ZİYARETÇİ YÖNLENDİRME HİZMET İŞİNDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELİN NİTELİKLERİ:

        8.1 -  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        8.2 – 5188 Sayılı Özel Güvenlik sertifikasını almaya haiz olan,

        8.3 – 20 yaşını doldurmuş olmak,

        8.4 - Taksirli suçlar olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhuşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

        8.5 - Kamu haklarından yasaklı olmamak,

        8.6 - Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak,

        8.7 – Yüklenici, çalıştıracağı personele periyodik aralıklarla özel güvenlik eğitimi vermekle yükümlüdür,

        8.8 – İdareci ve yönetici personel hariç ihale konusu hizmetlerde çalıştırılacak personel 20 – 50 yaşları arasında olacaktır,

        8.9 – Erkek ve bayan personelin boy ve kiloları orantılı olacaktır.

        9 –  ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ

9.1. Personel Sayısı ve Çalışma Düzeni:

  9.1.1. Yüklenici Şartname konusu hizmetleri yürütmek üzere 2 ( İki ) Silahsız Özel Güvenlik Personeli çalıştıracaktır.

            9.1.2. Özel güvenlik hizmeti haftanın 6 (Altı) günü ve 8 (Sekiz) saat esasına göre verilecektir.

            9.1.3. Özel güvenlik personelinin çalışma programı çalışılacak yerin ve yapılacak işin özelliğine göre, Kontrol teşkilatının da görüşü alınarak yüklenici tarafından yapılacaktır. Programın yapılmasında, 07.04.2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan “Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca günlük çalışma 1 (Bir) vardiya halinde uygulanacaktır.

            9.1.4. Özel Güvenlik personelinin çalışma zaman ve mahalli sözleşme imzalanmadan önce yüklenici bildirecektir.

            9.1.5. Verilen hizmet her ne sebep ile olursa olsun eksik personel ile ifa edilmez. Herhangi bir aksaklık sebebi ile doğan fazla mesai ya da diğer sosyal hak ve ödemeler yüklenici tarafından ödenir.

           9.1.6. Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma;

1-Bayram ve genel tatil günleri (Pazar) çalışma yapılmayacaktır.

9.2. Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar;

9.2.1. Özel güvenlik hizmetleri 5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu” ve bu kanun kapsamında çıkarılan “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde Özel Güvenlik Çalışma İzni almış Özel güvenlik personeli tarafından yürütülecektir.

9.3. İşe Başlatılacak Personelden İstenen Belgeler;

            9.3.1. Yüklenici çalıştıracağı her personel için bir özlük dosyası düzenler. Yüklenici bu dosyada, personelin kimlik bilgilerinin yanında, İş kanunu ve diğer kanunlar uyarınca işverenin düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

            9.3.2. Personeller işe başlamadan önce aşağıdaki belgeleri Müze Müdürlüğüne vermek zorundadır. Müze Müdürlüğü tarafından incelenen bu belgeler şahsın özlük dosyasında muhafaza edilmek üzere yükleniciye teslim edilir.

            İstenen belgeler:

a)    Diploma fotokopisi,

b)   Nüfus cüzdanı fotokopisi (üzerinde vatandaşlık numarası yazılı olacak),

c)    İkametgah belgesi,

d)   Hastane veya yeterli bir sağlık kuruluşundan alınmış “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu,

e)    Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

f)    2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak)

            Yukarıdaki istenilen belgeler zorunlu personel değişiklikleri yapılırken de istenir ve getirmeyenler başlatılmaz.

            9.3.3. Personel tarafından verilen bilgi ve belgelerin, gerçeği aykırı oldukları sonradan bile anlaşılsa, gerçeğe aykırı beyanda bulunanların iş akitlerine son verileceği gibi, hakkında yasal işlem yapılması için gerekli girişimde bulunulur.

10.    İŞ EMNİYETİ VE SAĞLIK TEDBİRLERİ;

            Yüklenici hiç bir ihtar ve ikaza gerek kalmadan gerekli olan tüm emniyet tedbirlerini zamanında almak, kazalardan korunma usul ve çarelerini personeline öğretmek ve uygulatmakla yükümlüdür. Bu itibarla, taahhüdünün yanında gerek ihmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlikten, gerekse ehliyetsiz personel çalıştırmaktan veya herhangi bir sebeple vukuu bulacak kazalardan yüklenici sorumludur.

            Yüklenici, İş Kanunu’nun iş sağlığı ve iş güvenliği hükümlerine göre personelin sağlığını korumak üzere her türlü sağlık ve emniyet tedbirlerini alacak ve tehlikeli koşullarda çalışılmasına izin vermeyecektir. Yüklenici, iş ve personel sağlığı ile ilgili mevzuat ve hükümleri yerine getirmekle yükümlüdür.

11. HASAR VE ZARAR TAZMİNİ;

            Yüklenici, iş esnasında meydana gelen hasar ve zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Meydana gelen hasar ve zararın, idare tarafından yüklenici ve/veya vekiline bildirilmesinden itibaren, beklemeye tahammülü olmayan durumlarda hemen, normal şartlarda ise en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde, yüklenici tarafından yaptırılması veya temin edilmesi gerekir. Yüklenici bu konudaki yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde Samsun Kültür ve Turizm Müdürlüğü yönetimi, masrafları yükleniciye ait olmak üzere gerekli işlemleri yapar ve masrafları yüklenicinin aylık istihkakından keser.

12. DENETİM ve YÜKLENİCİNİN VERECEĞİ HİZMETLERİN DEĞERLENDİRME ŞEKLİ;

            12.1.Kontrol Teşkilatı, Özel Güvenlik Personeli ve verilen hizmeti azami sıklıkta denetleyecek, tespit edilen aksaklıklar yüklenici tarafından en kısa sürede giderilecektir.

            12.2.Yüklenicinin verdiği hizmet; Kontrol Teşkilatı tarafından her ayın son iş gününde yapılacak toplantılarda değerlendirilerek rapor haline getirilir. Değerlendirme yapılırken Kontrol Teşkilatı kendi yaptığı günlük periyodik denetimleri ve yüklenicinin sunacağı detaylı raporu göz önüne alır.

            Yüklenici ise; 

a)      Samsun Kültür ve Turizm Müdürlüğü işin tamamında istenen sayıda personel çalıştırılıp çalıştırılmadığını, eksik personel çalıştırılmış ise kaç gün eksik personel ile hizmet verildiğini ve sebebini;

b)      İhale konusu hizmetlerin kaliteli olarak verilip verilmediğini, kalitesiz hizmet verilmişse hangi birimlerde ve ne zaman kalitenin istenilen düzeyde olmadığını;

c)      Yukarıda açıklanan maddelerin dışında bir aksaklık meydana gelmişse bu aksaklığın ne olduğunu, niçin meydana geldiğini açıklayan çok detaylı bir raporu yazılı (imzalı) olarak o ay ki değerlendirmede dikkate alınmak ve hizmetleri geliştirmek üzere kontrol teşkilatına sunar.        

  13 – GENEL HÜKÜMLER:

        13.1 – 4734 sayılı Kamu İhale Yasası, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile ihale dokümanını oluşturan Tip İdari Şartname, Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

        13.2 – Bu ihaleye ait şartname ve sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların çözümünden Samsun Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İhtilaf olması halinde İdaremizin defter ve kayıtları geçerlidir.

        13.3 – İş bu Özel ve İdare Şartname 13 ( Onüç ) maddeden ibarettir.

            

UYGUNDUR.

… / 01 / 2014

Yüksel ÜNAL

İl Kültür ve Turizm Müdürü